PODMÍNKY SLUŽEB

Následující podmínky upravují veškeré použití webové stránky quickcart-eshop.cz a veškerý obsah, služby a produkty dostupné na webové stránce nebo prostřednictvím ní (společně, webová stránka). Web je vlastněn a provozován společností quickcart-eshop Ltd („quickcart-eshop“). Web je nabízen s výhradou vašeho souhlasu beze změny všech zde obsažených podmínek a všech dalších provozních pravidel, zásad (včetně, bez omezení, zásad ochrany osobních údajů rychlého eshopu) a postupů, které mohou být příležitostně zveřejňovány Webové stránky quickcart-eshop (společně „Smlouva“).

Před přístupem na web nebo jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tuto dohodu. Vstupem nebo použitím jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na Web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto obchodní podmínky považovány za nabídku v eshopu pro rychlé dodání, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky. Web je k dispozici pouze pro osoby, které mají nejméně 13 let.

 1. Váš účet a web quickcart-eshop.cz. Pokud na webu vytvoříte blog / web, jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a blogu a jste plně zodpovědní za veškeré činnosti, které se v rámci tohoto účtu vyskytují, a za jakékoli další akce související s blogem. Nesmíte popisovat ani přiřadit klíčová slova k vašemu blogu zavádějícím nebo nezákonným způsobem, a to ani způsobem určeným k obchodování na jméno nebo pověst druhých, a quickcart-eshop může změnit nebo odstranit jakýkoli popis nebo klíčové slovo, které považuje za nevhodné nebo nezákonné. nebo jinak pravděpodobně způsobí odpovědnost s rychlým eshopem. O neoprávněném použití vašeho blogu, vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti musíte okamžitě informovat quickcart-eshop. quickcart-eshop nezodpovídá za žádné činy nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku těchto jednání nebo opomenutí.
 2. Odpovědnost přispěvatelů. Pokud provozujete blog, komentujete blog, zveřejňujete materiály na Webu, zveřejňujete odkazy na Webu nebo jinak zpřístupňujete (nebo povolujete jakékoli třetí straně zpřístupňovat) materiál prostřednictvím Webu (jakýkoli takový materiál, „Obsah“) ), Jste plně zodpovědní za obsah a veškerou škodu vyplývající z tohoto obsahu. To platí bez ohledu na to, zda dotyčný obsah představuje text, grafiku, zvukový soubor nebo počítačový software. Zpřístupněním obsahu prohlašujete a zaručujete, že:
 •  Stahování, kopírování a používání obsahu neporušuje vlastnická práva, mimo jiné práva na autorská práva, patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství jakékoli třetí strany;
 • pokud má váš zaměstnavatel práva na duševní vlastnictví, které vytvoříte, buď jste (i) obdrželi svolení od svého zaměstnavatele zveřejňovat nebo zpřístupňovat obsah, včetně, ale bez omezení na jakýkoli software, nebo (ii) zajistil od svého zaměstnavatele vzdání se práva na všechna práva k nebo k obsahu;
 • jste plně dodrželi jakékoli licence třetích stran vztahující se k obsahu a udělali jste vše potřebné pro úspěšné předání všech požadovaných podmínek koncovým uživatelům;
 • Obsah neobsahuje ani neinstaluje žádné viry, červy, malware, trojské koně ani jiný škodlivý nebo destruktivní obsah;
 • Obsah není spamem, není generován strojem nebo náhodně a neobsahuje neetický nebo nechtěný komerční obsah určený k nasměrování provozu na stránky třetích stran nebo ke zvýšení hodnocení vyhledávače webů třetích stran nebo k dalšímu protiprávnímu jednání (například jako phishing) nebo klamavé příjemce, pokud jde o zdroj materiálu (jako je spoofing);
 • Obsah není pornografický, neobsahuje hrozby ani podněcuje násilí vůči jednotlivcům nebo subjektům a neporušuje práva na soukromí ani propagaci jakékoli třetí strany;
 • váš blog není inzerován prostřednictvím nechtěných elektronických zpráv, jako jsou spamové odkazy na diskusních skupinách, seznamy e-mailů, jiné blogy a webové stránky a podobné nevyžádané propagační metody;
 • váš blog není pojmenován způsobem, který by čtenáře uváděl v omyl v domnění, že jste jiná osoba nebo společnost. Například adresa nebo název vašeho blogu není jméno jiné osoby než vás nebo jiné společnosti než vlastní; a
 • máte v případě Obsahu, který obsahuje počítačový kód, přesně roztříděný a / nebo popsaný typ, povahu, použití a účinky materiálů, ať už jste o to požádáni prostřednictvím rychlého eshopu nebo jinak.

Odesláním obsahu do quickcart-eshopu k zařazení na váš web udělíte quickcart-eshop celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k reprodukci, úpravě, úpravě a publikování obsahu výhradně za účelem zobrazení, distribuce a propagovat váš blog. Pokud odstraníte obsah, quickcart-eshop vynaloží přiměřené úsilí k jeho odstranění z webu, ale berete na vědomí, že ukládání do mezipaměti nebo odkazy na obsah nemusí být okamžitě k dispozici.

Aniž by byla omezena jakákoli z těchto prohlášení nebo záruk, quickcart-eshop má právo (i když ne povinnost), podle výhradního uvážení quickcart-eshop (i) odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který podle přiměřeného názoru quickcart-eshopu porušuje jakýkoli quickcart- Zásady eshopu nebo jsou jakýmkoli způsobem škodlivé nebo nevhodné, nebo (ii) z jakéhokoli důvodu ukončit nebo odmítnout přístup k webové stránce a její používání jakékoli osobě nebo subjektu, a to na základě vlastního uvážení. quickcart-eshop nebude mít povinnost poskytnout vrácení jakýchkoli dříve zaplacených částek.

3. Platba a obnovení.

 • Obecné podmínky.
  Výběrem produktu nebo služby souhlasíte s tím, že budete platit quickcart-eshop jednorázové a / nebo měsíční nebo roční poplatky za předplatné (další platební podmínky mohou být zahrnuty v jiných komunikacích). Platby za předplatné budou účtovány na základě předplatného v den, kdy se zaregistrujete k upgradu, a budou pokrýt používání této služby po dobu měsíčního nebo ročního předplatného, jak je uvedeno. Platby se nevracejí.
 • Automatické obnovení.
  Pokud před uplynutím příslušného období předplatného neoznámíte quickcart-eshop, že chcete předplatné zrušit, vaše předplatné se automaticky obnoví a vy nás zmocníte k vybírání tehdy platného ročního nebo měsíčního předplatného za takové předplatné (stejně jako jakéhokoli jiného daně) pomocí jakékoli kreditní karty nebo jiného platebního mechanismu, který pro vás máme. Upgrady lze kdykoli zrušit zasláním své žádosti do eshopu rychlého eshopu.

4. Služby

 • Poplatky; Způsob platby. Registrací na účet služeb souhlasíte s tím, že budete platit quickcart-eshop příslušné instalační poplatky a opakující se poplatky. Příslušné poplatky budou fakturovány počínaje dnem založení vašich služeb a před jejich použitím. quickcart-eshop si vyhrazuje právo změnit platební podmínky a poplatky ve lhůtě třiceti (30) dnů předem, která vám bude zaslána. Služby můžete zrušit kdykoli ve lhůtě třiceti (30) dnů písemně na adresu quickcart-eshop.
 • Podpěra, podpora. Pokud vaše služba zahrnuje přístup k prioritní e-mailové podpoře. „E-mailová podpora“ znamená schopnost kdykoli prostřednictvím e-mailu požádat o technickou podporu (s přiměřeným úsilím rychlého eshopu reagovat do jednoho pracovního dne) v souvislosti s využitím VIP služeb. „Priorita“ znamená, že podpora má přednost před podporou uživatelů standardních nebo bezplatných služeb quickcart-eshop.cz. Veškerá podpora bude poskytována v souladu s postupy, postupy a zásadami standardních služeb rychlého eshopu.

5. Odpovědnost návštěvníků webových stránek. quickcart-eshop nekontroloval a nemůže zkontrolovat veškerý materiál, včetně počítačového softwaru, zveřejněný na webových stránkách, a proto nemůže být odpovědný za jeho obsah, použití nebo účinky. Provozováním webu Quickcart-eshop nepředstavuje ani nenaznačuje, že schvaluje zde zveřejněný materiál, nebo že se domnívá, že takový materiál je přesný, užitečný nebo neškodný. Jste odpovědní za přijetí nezbytných opatření k ochraně sebe a svého počítačového systému před viry, červy, trojskými koňmi a jiným škodlivým nebo ničivým obsahem. Web může obsahovat obsah, který je urážlivý, nemravný nebo jinak nevhodný, jakož i obsah obsahující technické nepřesnosti, typografické chyby a další chyby. Webové stránky mohou také obsahovat materiál, který porušuje práva na soukromí nebo propagaci, nebo porušuje duševní vlastnictví a jiná vlastnická práva třetích stran nebo jejich stahování, kopírování nebo používání podléhá dalším smluvním podmínkám, uvedeným nebo nezjištěným. quickcart-eshop se zříká jakékoli odpovědnosti za škodu způsobenou používáním návštěvníků webu nebo jakýmkoli stažením obsahu tam zveřejněných návštěvníky.

6. Obsah zveřejněný na jiných webech. Nekontrolovali jsme a nemůžeme zkontrolovat veškerý materiál, včetně počítačového softwaru, zpřístupněný prostřednictvím webových stránek a webových stránek, na které odkazuje quickcart-eshop.cz a odkaz na quickcart-eshop.cz. quickcart-eshop nemá žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami a webovými stránkami, které se netýkají rychlého nakupování, a nenese odpovědnost za jejich obsah nebo použití. Odkazem na webovou stránku nebo webovou stránku, která není rychlým obchodem, quickcart-eshop nepředstavuje ani nenaznačuje, že by podporoval takový web nebo webovou stránku. Jste odpovědní za přijetí nezbytných opatření k ochraně sebe a svého počítačového systému před viry, červy, trojskými koňmi a jiným škodlivým nebo ničivým obsahem. quickcart-eshop se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené používáním webů a webových stránek jiných než quickcart-eshop.

7. Porušení autorských práv a zásady DMCA. Protože quickcart-eshop žádá ostatní, aby respektovali svá práva duševního vlastnictví, respektuje práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že materiál nacházející se na webu quickcart-eshop.cz nebo s ním spojený, porušuje vaše autorská práva, doporučujeme vám to oznámit quickcart-eshop v souladu se zásadami DMCA (Digital Millennium Copyright Act) společnosti Quickcart-eshop. quickcart-eshop bude reagovat na všechna taková oznámení, včetně, podle potřeby nebo vhodnosti, odstraněním materiálu porušujícího autorská práva nebo deaktivací všech odkazů na materiál porušující autorská práva. quickcart-eshop ukončí přístup návštěvníka na webové stránky a jejich používání, pokud je za vhodných okolností návštěvník považován za opakovaného porušování autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví společnosti quickcart-eshop nebo jiných. V případě takového ukončení nebude quickcart-eshop povinen poskytnout vrácení částek dříve zaplacených do quickcart-eshopu.

8. Duševní vlastnictví. Tato Smlouva nepřevádí z quickcart-eshopu na vás žádný quickcart-eshop nebo duševní vlastnictví třetích stran a veškerá práva, nároky a podíly na takovém vlastnictví zůstanou (jak mezi stranami) výhradně s quickcart-eshopem. quickcart-eshop, quickcart-eshop.cz, logo quickcart-eshop.cz a všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použitá ve spojení s quickcart-eshop.cz nebo web jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky quickcart- Poskytovatelé licence pro eshop nebo quickcart-eshop. Ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použité ve spojení s webovými stránkami mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Vaše používání webu vám neuděluje žádné právo ani licenci k reprodukci nebo jinému použití jakýchkoli značek quickcart-eshop nebo třetích stran.

9. Reklamy. quickcart-eshop si vyhrazuje právo zobrazovat reklamy na svém blogu, pokud jste si nezakoupili účet bez reklam.

10. Uvedení autora. quickcart-eshop si vyhrazuje právo zobrazit odkazy na přiřazení, jako například „Blog na quickcart-eshop.cz,“ autora motivu a přiřazení písma na zápatí nebo panelu nástrojů.

11. Partnerské produkty. Aktivací partnerského produktu (např. Motivu) od jednoho z našich partnerů vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami tohoto partnera. Jejich smluvní podmínky se můžete kdykoli odhlásit deaktivací partnerského produktu.

12. Názvy domén. Pokud registrujete doménové jméno, používáte nebo převádíte dříve registrované doménové jméno, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že použití doménového jména podléhá také zásadám společnosti Internet Corporation pro přidělená jména a čísla („ICANN“), včetně jejich názvů Práva a povinnosti registrace.

13. Změny. quickcart-eshop si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, upravit nebo nahradit jakoukoli část této dohody. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této smlouvy. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn této smlouvy představuje přijetí těchto změn. quickcart-eshop může také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím Webu (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se vztahují podmínky této dohody.

14. Ukončení. quickcart-eshop může ukončit váš přístup ke všem nebo jakýmkoli částem webu kdykoli, s nebo bez důvodu, s nebo bez předchozího upozornění, účinné okamžitě. Pokud si přejete ukončit tuto smlouvu nebo svůj účet quickcart-eshop.cz (pokud jej máte), můžete jednoduše přestat používat webovou stránku. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud máte účet placených služeb, může být tento účet zrušen prostřednictvím quickcart-eshopu, pokud podstatně porušíte tuto smlouvu a neopravíte toto porušení do třiceti (30) dnů od oznámení Quickcart-eshopu vám o tom; za předpokladu, že quickcart-eshop může okamžitě ukončit Web jako součást všeobecného vypnutí naší služby. Všechna ustanovení této dohody, která by svou povahou měla přetrvávat i po ukončení, budou platit i po ukončení, včetně, mimo jiné, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

15. Zřeknutí se záruk. Web je poskytován „tak, jak je“. quickcart-eshop a jeho dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříká všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, mimo jiné, záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. Quickcart-eshop ani jeho dodavatelé a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že web bude bezchybný nebo že přístup na něj bude nepřetržitý nebo nepřetržitý. Berete na vědomí, že stahujete nebo jinak získáváte obsah nebo služby prostřednictvím webových stránek podle vlastního uvážení a rizika.

16. Omezení odpovědnosti. Společnost Quickcart-eshop nebo její dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě odpovědní za jakýkoli předmět této dohody podle jakékoli smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jiné právní či spravedlivé teorie za: (i) jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody; ii) náklady na pořízení náhradních výrobků nebo služeb; (iii) za přerušení používání nebo ztráty nebo poškození dat; nebo (iv) na jakékoli částky, které přesahují poplatky, které jste zaplatili do eshopu rychlého eshopu podle této dohody v období dvanácti (12) měsíců před příčinou žaloby. quickcart-eshop nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění kvůli záležitostem, které jsou mimo jejich přiměřenou kontrolu. Výše uvedené se nevztahuje na rozsah zakázaný platným právem.

17. Obecné zastoupení a záruka. Prohlašujete a zaručujete, že (i) vaše používání Webu bude v přísném souladu se Zásadami ochrany osobních údajů na rychlém eshopu, s touto dohodou a se všemi příslušnými zákony a předpisy (včetně, mimo jiné, místních zákonů nebo předpisů ve vaší zemi, státě , města nebo jiné vládní oblasti, týkající se chování online a přijatelného obsahu, včetně všech příslušných zákonů týkajících se přenosu technických údajů vyvážených ze Spojených států nebo země, ve které máte bydliště) a (ii) vaše používání webové stránky nebude porušovat nebo zneužívat práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.

18. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a držet neškodný rychlý eshop, jeho dodavatele a jeho poskytovatele licencí a jejich příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance a agenty před a proti jakýmkoli nárokům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z vašeho používání Web, mimo jiné včetně vašeho porušení této smlouvy.

19. Smíšený. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi quickcart-eshopem a vámi týkající se předmětu této smlouvy a může být upravena pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněným exekutorem quickcart-eshopu nebo zasláním revidované verze eshopem quickcart-eshop . S výjimkou rozsahu použitelného práva, pokud existuje, stanoví tato smlouva jinak, jakýkoli přístup nebo používání této webové stránky se bude řídit zákony státu Kalifornie, USA, s vyloučením kolize právních předpisů a správným místem pro všechny spory vzniklé v souvislosti s některým z nich nebo souvisejících s ním budou státními a federálními soudy se sídlem v San Francisco County v Kalifornii. S výjimkou nároků na soudní příkaz nebo spravedlivý opravný prostředek nebo nároků týkajících se práv duševního vlastnictví (které mohou být podány u kteréhokoli příslušného soudu bez zveřejnění dluhopisu), budou všechny spory vzniklé na základě této dohody s konečnou platností vyřešeny v souladu s Všeobecnými pravidly rozhodčího řízení („JAMS“) třemi rozhodci jmenovanými v souladu s těmito pravidly. Arbitráž se koná v anglickém jazyce a rozhodčí rozhodnutí může být vykonáno u jakéhokoli soudu. Převládající strana v jakémkoli jednání nebo řízení o vymáhání dodržování této dohody má nárok na náklady a poplatky za právní zastoupení. Pokud bude jakákoli část této dohody prohlášena za neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část vykládána tak, aby odrážela původní úmysl stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Zřeknutí se kterékoli ze smluvních podmínek jakékoli podmínky nebo podmínky této dohody nebo jakékoli porušení této dohody v žádném případě se nevzdá takové podmínky nebo podmínky nebo jakéhokoli jejího dalšího porušení. Svá práva podle této dohody můžete postoupit kterékoli straně, která souhlasí s podmínkami a souhlasí s nimi; quickcart-eshop může postoupit svá práva podle této dohody bez podmínek. Tato dohoda bude závazná a bude platit ve prospěch stran, jejich nástupců a povolených postoupení.